ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴി

മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും ആണെന്നാണ്  ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്.

ഗ്രേറ്റ് ട്രിബൂട്ട്

എന്റെ പിതാവ് റവ. മാർട്ടിൻ ഹോൾഡ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായി. സൗത്താഫ്രിക്കയിലെ റിഫോംമ്ഡ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ പുരോഹിതനായിരുന്ന എന്റെ പതാവിന്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട്:

പേരെന്റിംഗ്

അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിതനായ ഒരു ബാലനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ശിക്ഷ്യന്മാർ വളരെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: ' അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക'. മർക്കോസ് 9 :19

തെറ്റുധരിക്കരുത്

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ച്  'വരുവാനുള്ളവൻ  നീ തന്നെയോ,  അതോ ഞങ്ങൾ വേറൊരുവനെ  കാത്തിരിക്കണമോ' എന്ന് ചോദിച്ചു.

വീഞ്ഞ് തീരുബോൾ

യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. വീഞ്ഞു പോരാതെവരികയാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോടു: അവർക്കു വീഞ്ഞു ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.-യോഹന്നാൻ 2:2-3

 കർത്താവുണ്ടായിരുന്ന കല്യാണവീട്ടിലും വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി.

ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ്

യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും
അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് യാഥാർത്ഥ്യമായി കൺമുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ അനേക മാസങ്ങൾ സ്വര ബന്ധത്തിലായിരുന്ന സെഖരിയാ പുരോഹിതൻ വായ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചു.

ഒരുമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക

അനുഗ്രഹകരമായ ദാമ്പത്യ സൗഹൃദത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളായി  പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് സമ്പത്ത്, ജോലി, അത്യന്താധുനിക ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയങ്ങനെ പലതുമാണ്. എന്നാൽ സമ്പന്നതയും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും ഉള്ള അനേകം സൗഹൃദങ്ങൾ വഴിപിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്.

btlm-h-`-àn-bpÅ A½-

kZr-iy-hmIyw 31þmw A²ym-b-¯nse 30þmw hmIyw A½-amÀ¡pw `mcy-amÀ¡p-apÅ amÀ¤-\nÀt±-i-amWv: emhWyw hymPhpw kuµcyw hyÀ°-hp-am-Ip-¶p. btlm-h-`-àn-bpÅ kv{Xotbm {]iw-kn-¡-s¸-Spw.

A½bv¡v kvt\l-{]-Wmaw

kZr-iy-hmIyw 31þmw A²ymbw ssZh-`-à-bmb A½-bp-sSbpw `mcy-bp-sSbpw hyàn-Kp-W-§Ä hnh-cn-¡p¶ `mK-amWv. Cu A²ym-b-¯nse 28þmw hmIyw A½-amÀ¡pÅ A`n-\-µ-\hpw amÀ¤-\nÀt±-i-hp-am-Wv:

{]ntbm-dn«n ad-¡-cpXv

aqS aªp \ndª IS-tem-cs¯ sseäv luknsâ Npa-X-e-bm-bn-cp¶p AbmÄ¡v. Hcp amkw hnf¡p I¯n-¡p-hm-\pÅ F® -A-[n-Im-cn-IÄ H¶n¨p \ÂIp-am-bn-cp-¶p. Hcp Znhkw Zcn-{Z-bmb Hcp hn[-h -ho-«m-h-iy-¯n\v AÂ]w F® Bh-iys¸«p h¶-t¸mÄ Iptd sImSp-¯p.

Pages