ഉറച്ചുനില്ക്കുക

1 കൊരിന്ത്യർ പതിഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ   പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് :

കരുണ പിന്തുടരും

ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സറാഫാത്തിലെ വിധവയുടെ കഥ.

എന്നെ അനുഗമിക്കുക

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യത്വ നിയോഗത്തിന് വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

ശിക്ഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നില്ല, യേശു ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത.

വീണ്ടും ജനനം

മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറി. അധികംപേരും അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം കാണുവാനും ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടം ആയിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ ക്രിസ്തുവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.അവരിലൊരാളാണ് നിക്കോദിമോസ്.

ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും

ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ ജനപ്രിയനായകനായിരുന്ന കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ  പള്ളിക്കരം കൊടുക്കാനുള്ള പണം പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ചൂണ്ടയിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ എടുക്ക. അതിന്റെ വായ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുർദ്രഹ്മ പണം കാണുന്നത് എടുത്തു എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക' എന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു.

ദ റിലീസിംഗ് ട്രൂത്‌

ജനങ്ങളെ അബദ്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിസ്സഹായത ബോധത്തിന്റെയും  തടവിൽ ബന്ധിച്ചിടാനാണ് അധികാരികൾ എല്ലാകാലത്തും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. കാരണം അവർ അവരുടെ ചൂഷണ ഇരകളാണ്.

t{Ikn jqt«gvkv

Iq«-sIm-e- \-S¯n  kzbw acn-¡p¶ LmXI -[n-¡m-cn-I-fpsS a\-Ênsâ ]n¶m-¼pdw kz`mh imkv{X-ÚÀ¡v C¶pw ka-ky-bm-Wv.

2015þ Ata-cn-¡-bn 375 Iq«-s¡m-e-I-fmWv \S-¶-Xv. CXn 475 t]À acn-¡p-Ibpw 1870 t]À Kpcp-X-cmh-Ø-bn-em-hp-Ibpw sNbvXp. temI-¯m-I-am-\-apÅ Iq«-s¡m-e-I-fpsS IW¡v {`aP\-I-am-Wv.

XIÀ¶ a¬Iq-Sm-c-§Ä

at\m-þ-im-co-cnI sshI-e-y-§-tfmsS Pohn-¡p-¶-h-cpsS t¢ihpw Acn-jvS-Xbpw AXn-I-Tn-\-am-Wv.  2001-þse kÀsÆ {]Imcw C´-y-bn at\m-þ-im-co-cnI sshI-e-y-ap-Å-h-cpsS kwJy 12 tImSn-tbm-f-am-Wv.   AXm-bXv Hcp e£-¯n cWvSmbn-c-t¯m-fw-t]À GsX-¦nepw sshI-ey-ap-Å-h-cm-Wv.  ImgvN-ssh-I-e-y-ap-Å-hÀ 1 tImSn 63 e£

a\p-j-ym \o a®mIpw

\qämWvSpIÄ ]g-¡-apÅ Xt«-t½Â ]Ån skan-t¯-cn-bn Hcp hµy htbm[nIsâ A´y bm{X-b-b¸nsâ Ah-km\ cwK-am-Wv. AXn-\n-S-bn Imensemcp ISn.  IÀ¯mth, CsX´m-sW-t¶mÀ¯v Xmtg-¡p-t\m-¡n-bt¸mÄ I«p-dp-¼p-IÄ Iq«ambn Cf-In-bn-cn-¡p-¶p.

ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണ്‍

ശുചിത്വ ശാസ്ത്രം ആതിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ്, മണ്ണില്‍ കളിച്ചും മണ്ണില്‍ നടന്നും മണ്ണു ചുരത്തിയ വെള്ളം കുടിച്ചും ജീവിച്ച മനുഷ്യരില്‍ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും അവന്റെ  ഇമ്മുണ്‍ സിസ്റ്റ്ത്തെ ശക്തമാക്കിയിരുന്നത്രേ!

Pages