ദൈവം വിധിക്കട്ടെ

'പ്രധാനദൂതനായ മിഖായേൽ മോശെയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചു പിശാചിനോടു തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാതെ: 'കർത്താവു നിന്നെ ഭർത്സിക്കട്ടെ ' എന്നു പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ' യൂദാ 1:9

വെറുതെ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'യഹോവ അബ്രാഹാമിനോടു: വൃദ്ധയായ ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നതു വാസ്തവമോ എന്നു പറഞ്ഞു സാറാ ചിരിച്ചതു എന്തു?
യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.'
ഉല്പത്തി 18:13-14

ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർഗിവ്നെസ്സ്

ലഹരിആസക്തിയും ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളും മാർക്ക് എന്ന യുവാവിന്റെ ജീവിതം പെരുവഴിയിലാക്കി. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ കുടുംബമായി അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്കിന്റെ  ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവന്ന ഈ രണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.

സ്വയം മാപ്പുകൊടുക്കുക

ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളും തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളുമൊക്കെ വലിയ  അപമാനഭാരവും ലജ്ജയും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും  പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ് ലജ്ജയും അപമാനഭാരങ്ങളും.

ദുരന്തങ്ങളുടെ റോളർ കോസ്റ്റർ

റോളർ കോസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള  റൈഡ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഹരമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതവരെ പേടിപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ ഭയന്ന് കരയും.

വിശ്വാസമില്ലേ?

കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീല കടലിലൂടെ ഒരു ചെറിയ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലകളും ഉണ്ടായി. പടകിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഭയഭ്രാന്തരായ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചുണർത്തി: 'നാഥാ,ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞു.

വിഷാദ മേഘങ്ങൾ

വിഷാദ രോഗത്തിനു പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രെയിൻ കെമിക്കലുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ, സംഘർഷ പൂർണ്ണമായ  ജീവിതസാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവയിൽ ചിലതാണ്.

മാറണം, മാറ്റപ്പെടണം

നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശം. ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിലും ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളിലും എന്നും എപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എന്നാൽ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനകരമായ ജീവിത പരിണാമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം. മാറുവാൻ തയ്യാറകണം.

അധികപ്രസംഗം അരുത്

കാര്യങ്ങൾ അസത്യമായും  അതിശയോക്തിപരമായും  സംസാരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ സ്വഭാവ ബലഹീനതയാണ്. ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ  വഴിതെറ്റിക്കുന്നതും ആശയക്കുഴപ്പവും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.

വിഷാദ മേഘങ്ങൾ

വിഷാദ രോഗത്തിനു പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രെയിൻ കെമിക്കലുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ, സംഘർഷ പൂർണ്ണമായ  ജീവിതസാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവയിൽ ചിലതാണ്.

Pages