t{Ikn jqt«gvkv

Iq«-sIm-e- \-S¯n  kzbw acn-¡p¶ LmXI -[n-¡m-cn-I-fpsS a\-Ênsâ ]n¶m-¼pdw kz`mh imkv{X-ÚÀ¡v C¶pw ka-ky-bm-Wv.

2015þ Ata-cn-¡-bn 375 Iq«-s¡m-e-I-fmWv \S-¶-Xv. CXn 475 t]À acn-¡p-Ibpw 1870 t]À Kpcp-X-cmh-Ø-bn-em-hp-Ibpw sNbvXp. temI-¯m-I-am-\-apÅ Iq«-s¡m-e-I-fpsS IW¡v {`aP\-I-am-Wv.

Bß-lXym {]h-W-X-I-fpÅ sIme-bm-fn-IÄ Iq«-sIm-e-]m-X-I-§-fn-eqsS Xt¶m-sSm¸w ac-W-¯n-te¡v kl-bm-{Xn-Isc Is­-¯p-I-bm-sW¶p Nn´n-¡p¶ hnZ-Kv²-cp-­v. ]s£ Iq«-sIm-e-bm-fn-bpsS Xmfw sXänb a\Êv ]qÀ®-ambn hm-bn-¨-dn-bp-hm³ a\-Èmkv{X temI-¯n\v C\nbpw Ign-ªn-«n-Ã.

Ata-cn-¡-bnse Ignª hÀj-¯nse  aq¶v Iq«-sIm-e-]m-X-I-§Ä kz`m-h-im-kv{X-ÚÀ ]T-\-hn-j-b-am-¡n. ^vtfmdn-U-bnse tPmen-Ø-e¯v A©p kl-{]-hÀ¯-Isc sIm¶-ti-j-amWv LmX-I³ kzbw shSn-h¨v acn-¨-Xv. kl-{]-hÀ¯-Is\ It¿äw sNbvX-Xn\v Ct±-l-¯ns\ tPmen-bn \n¶v ]ncn¨v hn«n-cp-¶p.

anÊn-kn-¸n-bn Hcp t]meo-kp-Im-c³ DĸsS F«p-t]-sc-bm-Wv LmX-I³ sIms¶m-Sp-¡n-b-Xv. ]nW§n amXm-]n-Xm-¡-tfm-sSm¸w Xma-kn-¡p¶ `mcy-tbbpw a¡-tfbpw ho«p-Im-tcbpw klm-b-¯n-s\-¯nb Ab¡m-tcbpw t]meo-kp-Im-c-t\bpw {]Xn-Im-c-Zmln hI-h-cp-¯n.

C´ym-\-bn c­v kv{XoIsf shSnh¨v kzbw acn¨ LmX-Isâ {]tIm-]\w IpSpw-_-{]-iv\-am-bn-cp-¶p.

HcmÄ CSw Xncnª Hä-bm³ sIme-bm-fn-bm-Ip-¶-Xnsâ ]n¶nse ASn-sbm-gp-¡p-IÄ A\-h-[n-bm-Wv:

hyànXz sshI-ey-§fpw at\m-tcm-K-§-fp-ambn kl-\-bm{X XpS-§p-¶-hÀ¡v  A]-IÀj-Xm-t_m-[hpw kwi-b-tcm-Khpw  bmX-\m-]qÀ®-amb _meyhpw aäp-Å-h-cn \n¶pw Ah-K-W-\bpw apdnhpw D­m-IpI kzm`m-hn-I-amWvv. AsXms¡ {]Xn-Im-cm-án-bmbn Bfn-¡-¯p-hm³ s]s«-¶p-­m-Ip¶ GsX-¦nepw {]tIm-]\w Imc-W-am-Ipw.

\ntj-[-hn-Im-c-§-fpsS then-tb-ä-¯n bpànt_m[hpw hnth-Ihpw Bß-\n-b-{´-Whpw \jvS-s¸«v Xm¡m-en-I-ambn sskt¡m-«nIv am\-kn-Im-h-Ø-bn-em-Ip-¶-h-cn NneÀ Nmth-dmbn amdp-¶p. Ct¸mÄ a\-Èm-kv{X-¯n A[nIw D]-tbm-Kn-¡m¯ ‘Catathymia’ F¶ hn{`a am\-kn-Im-h-Ø-bm-Wn-Xv. Cu A]-I-S-Ic am\-kn-Im-h-Ø-bn aq¶p Xc-¯n a\Êv ]mfw sXämw:

H¶v, \ntj-[-hn-Im-c-§Ä Aán ]ÀÆXwt]mse DÅn Xn§n-hn§n Xnf-¨p-a-dnªv kl-\-¯nsâ t{_¡nwMv t]mbnân-se-¯p-t¼mÄ A{I-a-a-ÃmsX aäp hgn-I-fn-söv Nn´n-¡p¶ LmX-I³ Im©n hen-¡p-¶p. \nc-]-cm-[n-IÄ N¯p hogp-t¼mÄ kmUn-Ìmb LmX-Isâ B´-cob kwLÀj-¯nsâ Xnc-IÄ im´-am-Ip-¶p.

c­m-a-Xv, At\-I-\m-fp-IÄsIm­v cq]-s¸-Sp-¶ -\-jvS-t_m-[-¯n-sâbpw hntZz-j-¯n-sâbpw ]I-bp-sSbpw \yq\-aÀ±-¯nsâ ZpÊ-l-amb sS³j\pw hnIm-c-th-en-tb-ä-hp-ambn \S-¡p¶ LmX-I³ Xsâ Zpc-h-Ø-bv¡pÅ Imc-W-¡msc Is­-¯p-t¼mÄ at\m-\n-b-{´Ww ssIhn«p t]mIp-Ibpw ac-W-hn[n \S-¸n-em-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.

aq¶m-aXv, a\-Ên {]Xn-Im-c-¯nsâ ]I-bp-ambn \S-¡p-¶-h-cp-ambn A{]-Xo-£n-X-ambn Gäp-ap-t«­n hcp¶ A]-cn-Nn-XÀ Cc-I-fm-Im-dp-­v. sNdnb {Sm^nIv XÀ¡-§fpw Hm^o-knse ]cp-j-kw-km-c-hp-sams¡ \nKq-V-sIm-e-bm-fn-I-fnse kwlmc Pzme Bfn-¡-¯n-¡mw.

Poh-\n sImXn-bp-Å-h-cpsS kXzc {i²bv¡v:

kz´w Poh\v hne IÂ]n-¡m¯, a\-Ên kvt^mS\mß-I-amb ssSwt_mw-_p-ambn \S-¡p¶ NmthÀ LmX-IÀ kaq-l-¯n\v h³`o-j-Wn-bmWv . anYym-`n-am-\n-Ifpw £n{]-tIm-]n-Ifpw _mey-¯n apÅpw apdn-hp-taäp hfÀ¶-h-cp-am-bpÅ sshIm-cnI Gäp-ap-«Â Hgn-hm-¡p-I. \b-]-c-ambn CS-s]«v im´-ambn {]iv\w ]cn-l-cn-¡-Ww. Ch-cpsS DÅn-ep-d-§p¶ {Iqc-ar-Ks¯ DWÀ¯-cp-Xv. F{X {]tIm-]-\-ap-­m-bmepw A]-cn-Nn-X-tcmSv Gäp-ap-«m-Xn-cn-¡p-I. £am-]qÀÆw CS-s]-Sp-I. a\p-jyÀ Nne t\c-§-fn hÃm¯ C_-eokp-I-fmbn amdp-hm³ km²y-X-bp-Å-Xp-sIm­v kmaqly CS-s]-S-ep-I-fnÂ, Hm^okv Imcy \nÀÆ-l-W-§-fnÂ, Zm¼-Xy-I-e-l-§-fn Bß-kw-b-a\w ]men-¡p-I. AsÃ-¦n Nmth-dn-s\m¸w \n§fpw ‘dÌn³ ]okmIpw.’

Nne-cpsS {]Xn-Imc kqN-\-Isf \nÊm-c-am-sb-Sp-¡msX Ahsc at\m-tcm-K-\n-Z-Kv²-cpsS hne-bn-cp-¯-en\pw sa-Un-¡Â sIb-dn\pw hnt[-b-cm-¡p-I.

Ip«nIÄ¡v sNdp¸w apX kvs{SÊv amt\-Pvsaân ]cn-io-e\w sImSp-¡p-I. amXm-]n-Xm-¡Ä hnIm-c-]-Iz-Xbv¡v \à amXr-I-I-fm-I-Ww.- ]-c-kv]cw ASn-]nSn IqSp¶ amXm-]n-Xm-¡sf I­p hf-cp¶ Ip«n-IÄ Bß-\n-b-{´-W-¯nsâ kao-]-\-§fpw Bh-iy-§fpw ]Tn-¨n-«p-­m-hn-Ã.

Akp-c-P-·-§sf Iq«-I-im¸v sNbvXv kzbw \oXn \S-¯p¶ A{`-]m-fn-bnse De-I-\m-b-I³amÀ ^m³kn-sâ I¿Sn hm§p-sa-¦nepw Ah-cpsS \cl-Xy-{]-I-S\w {]Xn-Im-c-Zm-ln-I-fmb  hnI-e-a-\-kvIÀ¡v Zpjvt{]-c-W-bm-Iptam F¶pw kwhn-[m-b-IÀ Nn´n-t¡-­-Xm-Wv. Iem-Im-csâ A`n-b\ kn²nsb A\m-Z-cn-¡p-I-b-Ã -tI-t«m.

aX-cm-jv{Sob t\Xm-¡-·mÀ kz´w t\«-¯n-\mbn hnImc]Iz-X-bn-Ãm-¯-hscs¡m­v NmthÀsIm-e-\-S-¯n-¡p-t¼mÄ {]Xn-Isf am{X-aà AhÀ¡v Zpjvt{]-cW sImSp-¡p¶ ]n¶-Wn-bnse A[-a-t\-Xm-¡-sfbpw \nb-a-¯n-\p-ap-¼n sIm­p-h-c-Ww.

kXyhpw [À½hpw CÃm¯ a\-Êm£n ac-hn¨ kmaqlyhncp-²-tcm-Sn-S-s]-Sp-t¼mÄ {InkvXp-hnsâ D]-tZiw Ft¸mgpw a\-Ên kq£n-¡p-¶Xp \Ã-Xm-Wv:

£a-sIm­p \n§-fpsS {]mWs\ t\SpI þ eqt¡mkv 21:19