XIÀ¶ a¬Iq-Sm-c-§Ä

at\m-þ-im-co-cnI sshI-e-y-§-tfmsS Pohn-¡p-¶-h-cpsS t¢ihpw Acn-jvS-Xbpw AXn-I-Tn-\-am-Wv.  2001-þse kÀsÆ {]Imcw C´-y-bn at\m-þ-im-co-cnI sshI-e-y-ap-Å-h-cpsS kwJy 12 tImSn-tbm-f-am-Wv.   AXm-bXv Hcp e£-¯n cWvSmbn-c-t¯m-fw-t]À GsX-¦nepw sshI-ey-ap-Å-h-cm-Wv.  ImgvN-ssh-I-e-y-ap-Å-hÀ 1 tImSn 63 e£hpw kwkmc sshI-e-y-ap-Å-hÀ 16 e£hpw tIÄhn sshI-e-y-ap-Å-hÀ 12 e£-t¯m-fhpw Ne\ kzm-X-{´-y-an-Ãm-¯-hÀ 61 e£hpw at\m-tcm-Kn-IÄ 22 e£-hp-am-sW-¶mWv 15 hÀjw ap¼pÅ IW-¡p-IÄ. Cu IW-¡p-IÄ  A]q-À®-am-Wv. Iym³kÀ, F¨v.-sF.-hn., {]ta-lw, IpjvTw, £bw t]mepÅ tcmKm-h-Ø-bn-em-bn-cn-¡p¶ C³hn-kn-_nÄ Unk-_n-enän tImSn-¡-W-¡n-\m-fp-Isf \nÊ-lm-b-cm-¡p-¶pWvSv. ChÀ¡n-S-bn Btcm-K-y-ap-Å-hÀ alm-`m-K-y-hm-·m-cm-Wv.  F´p-sImWvSmWv Cui-z-csâ a¡-fn NneÀ sshI-e-y-§-fpsS Ipcnip Npa-¡p-¶-Xv?

       Ch-cp-tStbm amXm-]n-Xm-¡-fp-tStbm ]m]wsImWvSÃ. Cu Zpc-´-§-sf¶pw Cu sNdn-b-hÀ¡p sN¿p-¶-sXÃmw F\n-¡m-Ip¶p sN¿p-¶Xv F¶pw {InkvXp ]d-ªp. P\n-XI sshI-e-yw, tcmKw, A]-ISw XpS-§nb Zpc-´-§Äaqew XIÀ¶p-t]mb Cu a\p-j-y-cnepw Cui-zc ssNX-\-yap-WvsS¶pw Ahcpw ssZh-¯nsâ {]Xn-Omb {]Xn-_nw-_n-¡p¶ kap-¶X krjvSn-I-fm-sW¶pw AhÀ¡p-thWvSn sN¿p¶ Imcp-W-y-§-sfÃmw ssZh-¯n\v {]oXn-I-c-am-sW¶pw {InkvXp ]d-ªp.

       ]g-b-\n-b-a-¯nse tehy]pkvX-I-¯nse ‘tlmfn-s\-Êvv tImUv’ hmbn¡p-t¼mÄ sshI-e-y-ap-Å-h-tcmSv ssZh-¯n\v ap³hn-[nbpw ]£]m-Xhpw. DWvtSm F¶p tXm¶n-t¸m-Ipw: tehy 21:17 \o Al-tdm-t\mSp ]d-tbWvSXp Fs´-¶m \nsâ k´-Xn-bn AwK-lo-\-\m-b-h³ \nsâ ssZh-¯nsâ t`mP\w AÀ¸n-¸m³ Hcn-¡epw ASp-¯p- h-c-cp-Xv.

       CXv ssZhw sshI-e-y-§sf shdp-¡p-¶-Xp-sIm-WvtSm, Ahsc Ipd-hp-Å-h-cmbn IWvSXp-sIm-WvtSm AÃ. adn¨v ]cn-an-Xn-I-tfmsS ssZh-ip-{iq-j-Xbv¡v t\Xr-Xzw sImSp-¡p-¶Xv AhÀ¡v Bbm-k-I-chpw IWvSp\n¡p¶ Bcm-[-IÀ¡v _p²n-ap-«pWvSm¡p-¶Xpw B-b-Xp-sImWvSmImw F¶m-sWsâ A`n-{]m-bw.

       at\m-þ-im-co-cnI ]cn-an-Xn-I-fp-Å-hÀ¡p ssZh-ip{iq-j-IÄ aln-X-ambn \nd-th-äp-hm³ Ign-bn-sÃ-¶Xpw Imc-W-am-Imw.  k`-bn ]ptcm-ln-X-·mÀ¡v dn«-bÀsaâv \nÝbn-¨n-cn-¡p-¶Xv {]mbm-[n-Iyw aqew at\m-þ-im-co-cnI taJ-e-Ifn hcp¶ tIm«hpw XfÀ¨bpw aqew t{ijvT \ne-hm-c-¯n ip{iq-j-IÄ \nÀÆ-ln-¡p-hm³ Ign-bn-sÃ-¶-Xp-sImWvSmW-tÃm.

       ssZh-ip-{iq-j-¡pÅ Atbm-K-y-X-bpsS enÌn ]utemkv At¸m-kvtXm-e³ tNÀ¯n-cn-¡p-¶Xv Nne kz`mh sshI-e-y-§-fm-Wv. ‘aq¸³ Ipä-an-Ãm-¯-h\pw GI-`m-c-y-bp-Å-h\pw ZpÀ¶-S-¸nsâ {ipXntbm A\p-k-c-W-t¡tSm CÃm¯ hni-zm-kn-I-fmb a¡-fp-Å-h-cpw Bbn-cn-¡-Ww’.

       ]cn-an-Xn-I-tfbpw sshI-e-y-§-tfbpw kuJ-y-am-¡p¶ sbtlm-h-sb-¸-än-bmWv sbi¿m {]hm-N-I³ HmÀ½-s¸-Sp-¯p-¶-Xv: 35:1 þ10 ‘... at\m-`o-Xn-bp-Å-h-tcm-Sp: ss[c-y-s¸-Sp-hn³, `b-s¸-tSWvS; CXm \n§-fpsS ssZhw...... A¶p Ipcp-S³am-cpsS I®p Xpd¶phcpw, sNIn-S³am-cpsS sNhn AS-ªn-cn-¡-bn-Ã. A¶v apS-´À am\n-s\-t¸mse NmSpw; Duasâ \mhpw DÃ-kn¨p tLmjn-¡pw’.

       tbip-hnsâ ]c-k-y-ip-{iq-j-bn hoW-h-tcbpw XIÀ¶-h-tcbpw ssI¯m-§p¶ IÀ¯m-hn-s\-bmWv ImWp-¶-Xv. hntam-N-I\pw hn¹-h-Im-cn-bp-ambn anin-lmsb Im¯n-cp-¶-hÀ¡v kuJ-y-Zm-b-I-\mb anin-lmsb AwKo-I-cn-¡p-hm³ Ign-ªn-Ã. AXp-sImWvSv Imcm-{K-l-¯n-em-bt¸mÄ tbml-¶m³ kv\m]-I³ Xsâ inj-y³amsc Ab¨p tNmZn-¨p: ‘hcphm\pÅ-h³ \otbm, R§Ä asäm-cp-hs\ Im¯n-cn-¡-W-tam,’

AXn\p tbip ]dª adp-]-Sn: ‘apS-´À \S-¡p-¶p. IpjvT-tcm-Kn-IÄ ip²-cm-bn-¯n-cp-¶p, sNIn-SÀ tIÄ¡p-¶p, acn-¨-hÀ DbnÀ¡p-¶p. Zcn-{Z-tcmSp kphn-tijw Adn-bn-¡p-¶p’.  (a-¯mbn 11: 3þ4). km{am-P-y-i-àn-Isf XIÀ¡p-hm\pw knwlm-k\w Øm]n-¡p-hm\pw hcp¶ anin-lmsb {]Xo-£n-¨hÀ¡v Rmt\m \n§-fpsS CS-bn ip{iq-j-I-\m-Ip¶p F¶p ]dªv Zbm-Im-cp-W-yw-sImWvSv a\p-j-y-lr-Z-b-§-fn kvt\l-km-{am-Pyw Øm]n¨ {InkvXp-hns\ hmKv-Z¯ aninlm Bbn AwKo-I-cn-¡p-hm³ Ign-ªn-Ã. C¶pw Bßob A[n-Imc Itk-c-I-fn-en-cn-¡p-¶-hÀ¡v Cu {]Xn-k-Ôn-bpWvSv. Cu sNdn-b-h-cn Hcp-h-\mb {InkvXp-hn-t\-¡mÄ kzÀ®-knw-lm-k-\-¯nse {InkvXp-hns\ sken-t{_äp sN¿m-\-mW sken-{_nänIÄ¡n-jvSw.

       `mK-y-hm-\mb ]utemkv ]d-ªp: FÃm-hcpw {InkvXp Km{X-¯nse Ah-b-h-§-fm-Wv. sNdp-tXm, sshI-e-y-ap-Å-tXm, kuµ-cyw Ipd-ª-tXm, ZpÀº-e-§tfm F´p-am-Is« Ah-b-h-¯nsâ Ah-Ø, AsXms¡ {InkvXp Km{X-¯nse kap-¶-X-L-S-I-§-fm-Wv. (1 -sIm-cn-´-yÀ 12: 27)

       sshI-e-y-ap-Å-h-cmbn P\n-¡p-¶Xpw A]-I-Sw, tcmKw F¶n-h-bn-eqsS sshI-e-y-ap-Å-h-cm-bn-¯o-cp-¶Xpw \nÀ`m-K-y-I-c-am-Wv.  Pohn-X-¯nse F-{X-sb{X kt´m-j-§-fnÂ\n¶pw Ah-Im-i-§-fn \n¶p-amWv AhÀ X«n-am-ä-s¸-Sp-¶-Xv.  C-hÀ¡p ssI\o-«n-s¡m-Sp-t¡-­Xp \½psS IS-a-bm-Wv. sshI-eyw Bcp-sSbpw Ipä-a-Ã, im]-^-e-hp-a-Ã. AhÀ¡v A´tÊmsS Pohn-¡p-hm-³ Ah-kc-apWvSv. Ahsc NqjWw sN¿-cp-Xv.  AhÀ¡v {]tX-yI Ah-Im-i-§fpw B\p-Iq-e-y-§-fpw -`-c-W-L-S\ sImSp-¡p-¶pWvSv.  ChÀ¡v {]tX-yI Icp-Xepw kvt\lhpw sImSp-¡p-hm³ I«n-Isf sNdp¸w apX ]Tn-¸n-¡-Ww, AhÀ¡p amXr-I-bm-I-Ww.

       sshI-e-y-§Ä £Wn-¡-s¸-Sm¯ AXn-Yn-bmbn BcpsS Pohn-X-¯nepw Ft¸mgpw IS-¶p-h-cmw.