ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി ഉറച്ചുനിൽക്കുക

നിങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ന്യായാസനമോ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ അതു ഞാന്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഞാനും എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല.

വാഴുന്നോരെ...

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 

ക്രിസ്തിയ സന്തോഷം

അല്‍പകാലത്തേക്കു വിവിധ പരീക്‌ഷകള്‍ നിമിത്തം നിങ്ങള്‍ക്കു വ്യസനിക്കേണ്ടിവന്നാലും അതില്‍ ആനന്‌ദിക്കുവിന്‍. ' 1 പത്രോസ് 1 : 6

എങ്ങനെയാണ് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

സമ്പുർണ പ്രാർത്ഥന

സത്യസന്ധതയ്ക്കും, സ്വഭാവശുദ്ധിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള, സദൃശ്യവാക്യത്തിലെ യാക്കേയുടെ മകനായ  ആഗൂരിന്റെ പ്രാർത്ഥന  വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടതാണ്:

നിത്യത ആയിരിക്കണം ലക്ഷ്യം

' ഇവിടെ നമുക്കു നിലനില്‍ക്കുന്ന നഗരമില്ല; വരാനുള്ള നഗരത്തെയാണല്ലോ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത്‌.'

ഹെബ്രായര്‍ 13 : 14

കൃപയാൽ...

മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിതവിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും ജഡം ബലഹീനമാണ്.  ആസക്തികളും പാപലോകത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളും ആത്മ ശരീര മനസ്സുകളെ മലിനമാക്കും.

ശക്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റു മലനാട്ടിൽ ഒരു യെഹൂദ്യപട്ടണത്തിൽ ബദ്ധപ്പെട്ടുചെന്നു,
സെഖര്യാവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി എലീസബെത്തിനെ വന്ദിച്ചു.' ലൂക്കോസ് 1:39 -40

മലനാട്ടിലെ യഹുദ്യ പട്ടണത്തിൽ എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ മറിയാം ബന്ധപ്പെട്ട് പോയത് എന്തിനാണ്?

മടുത്തുപോകരുത്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

' പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ; സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ ജാഗരിപ്പിൻ.' കൊലൊസ്സ്യർ 4:2

ഉറച്ച നിലപാടുകൾ

തന്റെ മുൻപിൽ നിരന്തരം പ്രലോഭനവുമായി വന്ന സ്ത്രീയോടുള്ള ജോസെഫിന്റെ പ്രതികരണം :
 'ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തോടു പാപം ചെയ്യുന്നതു എങ്ങനെ?' ഉല്പത്തി 39:9

പ്രവാസജീവിതത്തിൽ തന്റെ ജീവിത നിഷ്ഠകളിൽ ദാനിയേൽ ഉറച്ചുനിന്നു :

ഉറച്ച നിലപാടുകൾ

തന്റെ മുൻപിൽ നിരന്തരം പ്രലോഭനവുമായി വന്ന സ്ത്രീയോടുള്ള ജോസെഫിന്റെ പ്രതികരണം :
 'ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തോടു പാപം ചെയ്യുന്നതു എങ്ങനെ?' ഉല്പത്തി 39:9

പ്രവാസജീവിതത്തിൽ തന്റെ ജീവിത നിഷ്ഠകളിൽ ദാനിയേൽ ഉറച്ചുനിന്നു :

Pages