എന്നെക്കാളധികം...

മത്തായി 9,10 അധ്യായങ്ങളിൽ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ (missionary discourse) നമുക്ക് കാണാം. നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെ തേടി പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് കാര്യത്തിന് ആയിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ഈ വേദഭാഗത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു :

സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ

ഈ പ്രമാണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നിസ്‌സാരമായ ഒന്ന്‌ ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാന്‍മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ ചെറിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍, അത്‌ അനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ വലിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും. മത്തായി 5 : 19

തളിരിടുന്ന വാർദ്ധക്യം

നീതിമാന്‍മാര്‍ പനപോലെ തഴയ്‌ക്കും; ലബനോനിലെ ദേവദാരുപോലെ വളരും. അവരെ കര്‍ത്താവിന്റെ ഭവനത്തില്‍നട്ടിരിക്കുന്നു; അവര്‍ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അങ്കണങ്ങളില്‍ തഴച്ചുവളരുന്നു. വാര്‍ധക്യത്തിലും അവര്‍ ഫലംപുറപ്പെടുവിക്കും; അവര്‍ എന്നും ഇലചൂടി പുഷ്‌ടിയോടെ നില്‍ക്കും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 92 : 12-14

ജീവന്റെ അപ്പം

 

അധർമ്മം പെരുകുബോൾ

കർത്താവിൽ പ്രിയരേ, ദര്‍ശനം അതിന്റെ സമയം കാത്തിരിക്കുകയാണ്‌. ആ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. അതു വൈകുന്നെങ്കില്‍ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. അതു തീര്‍ച്ചയായും വരും. അതു താമസിക്കുകയില്ല. ഹബക്കുക്ക്‌ 2 : 3

അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞു പോയാൽ

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 11:3 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുപോയാൽ നീതിമാൻ എന്തുചെയ്യും?

പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്.

അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറഞ്ഞുപോകുന്ന അനുഭവം നീതിമാന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദാവിദിന്റെ സാക്ഷ്യം.

മാനസാന്തരം

മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരും നശിച്ചുപോകും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിനുവയെ അറിയിക്കുവാനാണ് ദൈവം യോനയെ നിയോഗിച്ചത്.

നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന

'നീതിമാൻറെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ശക്തിയുള്ളതും ഫലദായകവുമാണ്. നീതിമാൻറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുന്നു'- (യാക്കോബ് 5 16)

ഹംബിൾ മേരി

ദൈവം ഉയർത്തുമ്പോൾ സ്വയം ഉയർത്തുന്നവരും

ഫെയ്ത്ഫുൾ മേരി

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതാണ് മറിയാമിനെ ഭാഗ്യവതി ആക്കിയ അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം.

Pages