രണ്ടോ മൂന്നോപേർ എന്റെ നാമത്തിൽ

നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുചേരുമ്പോൾ  ദൈവം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നതാണ് ആരാധനയുടെയും കൂട്ടായ്‌മയുടെയും ശക്തി.

' രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിവരുന്നേടത്തൊക്കയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട്‌.' മത്തായി 18:20

ഇന്ന് യേശുവിനൊപ്പം...

ആത്മീയ മേഖല ശബ്ദമുഖരിതമാണ്.  അപേക്ഷകൾ, പരാതികൾ,  പരിഭവങ്ങൾ,  ആൾക്കൂട്ട ബഹളങ്ങൾ... അങ്ങനെ ആത്മീയ മേഖല എപ്പോഴും ശബ്ദായമാനമാണ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന മക്കളെല്ലാം അസ്വസ്ഥരാണ്. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുള്ള മുഖങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. 

സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനെ സ്തുതിക്കാം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 

 

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാചാലനാകുന്ന ദാവീദ്, ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് മഹത്വങ്ങളാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്:

നവീകരണം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ!

നിനെവേയിലെ ജനങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു. അവര്‍ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വലിയവരും ചെറിയവരും ഒന്നുപോലെ ചാക്കുടുത്തു.
ഈ വാര്‍ത്ത നിനെവേ രാജാവ്‌ കേട്ടു. അവന്‍ സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന്‌ എഴുന്നേറ്റ്‌ രാജകീയവസ്‌ത്രം മാറ്റി ചാക്കുടുത്ത്‌ ചാരത്തില്‍ ഇരുന്നു.'
യോനാ 3 : 5-6

ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി ഉറച്ചുനിൽക്കുക

നിങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ന്യായാസനമോ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ അതു ഞാന്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഞാനും എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല.

വാഴുന്നോരെ...

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 

ക്രിസ്തിയ സന്തോഷം

അല്‍പകാലത്തേക്കു വിവിധ പരീക്‌ഷകള്‍ നിമിത്തം നിങ്ങള്‍ക്കു വ്യസനിക്കേണ്ടിവന്നാലും അതില്‍ ആനന്‌ദിക്കുവിന്‍. ' 1 പത്രോസ് 1 : 6

എങ്ങനെയാണ് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

സമ്പുർണ പ്രാർത്ഥന

സത്യസന്ധതയ്ക്കും, സ്വഭാവശുദ്ധിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള, സദൃശ്യവാക്യത്തിലെ യാക്കേയുടെ മകനായ  ആഗൂരിന്റെ പ്രാർത്ഥന  വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടതാണ്:

നിത്യത ആയിരിക്കണം ലക്ഷ്യം

' ഇവിടെ നമുക്കു നിലനില്‍ക്കുന്ന നഗരമില്ല; വരാനുള്ള നഗരത്തെയാണല്ലോ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത്‌.'

ഹെബ്രായര്‍ 13 : 14

കൃപയാൽ...

മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിതവിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും ജഡം ബലഹീനമാണ്.  ആസക്തികളും പാപലോകത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളും ആത്മ ശരീര മനസ്സുകളെ മലിനമാക്കും.

Pages