മേരി പറഞ്ഞത്

സർവ്വശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വജ്ഞനുമായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള  സമ്പൂ  ർണ്ണ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് കേവലം പത്ത് വാചകത്തിൽ മറിയാം  പ്രഘോഷിച്ചത്. ഒരു ടീനേജുകാരിക്ക്  ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്ര ഗഹനമായി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞതെ ങ്ങനെയാണ്?

അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം

ഗുരോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി 'നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 4:32

തുടർന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: ' എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ആണ് എന്റെ ഭക്ഷണം.'

ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും

ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ ജനപ്രിയനായകനായിരുന്ന കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ  പള്ളിക്കരം കൊടുക്കാനുള്ള പണം പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ചൂണ്ടയിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ എടുക്ക. അതിന്റെ വായ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുർദ്രഹ്മ പണം കാണുന്നത് എടുത്തു എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക' എന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു.

സാൾട്ടി ക്രിസ്ത്യൻസ്

നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്‌. ഉറകെട്ടുപോയാല്‍ ഉപ്പിന്‌ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറകൂട്ടും? പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞ്‌ മനുഷ്യരാല്‍ ചവിട്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അതുകൊള്ളുകയില്ല.
മത്തായി 5 : 13

അവകാശമുള്ള മക്കളാണ്

 സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്ന അടിമകൾ തുല്യ പൗരാവകാശമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് അടിമത്വ-ദാസ്യമനോഭാവം ആവശ്യമില്ല. പാപത്തിൻറെയും സാത്താൻറെയും അടിമനുകത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്വതന്ത്രരാക്ക പെട്ടവർ അവകാശമുള്ള ദൈവമക്കളാണ്.

നീതിമാന്റെ prarthana

'നീതിമാൻറെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ശക്തിയുള്ളതും ഫലദായകവുമാണ്. നീതിമാൻറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുന്നു'- (യാക്കോബ് 5 16)

ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും

'ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു,  ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുമെന്ന കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തവചനം ഏറെയും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.

ഫെയ്ത്ഫുൾ മേരി

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതാണ് മറിയാമിനെ ഭാഗ്യവതി ആക്കിയ അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം.

ഗുരു ഏല്പിച്ച ജോലി

ഗുരോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി 'നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 4:32

തുടർന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: ' എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ആണ് എന്റെ ഭക്ഷണം.'

തിരുവചന ശക്തിയിൽ

തിയോളജി പഠിക്കാനും  പ്രസംഗിക്കാനും ക്ലാസെടുക്കാനും ലേഖനമെഴുതാനുമൊക്കെയുള്ളതാണ് പലർക്കും ബൈബിൾ. എന്നാൽ പൊള്ളുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ  മരുഭൂമിയിൽ തിരുവചനം അനേകർക്ക്  മരുപ്പച്ചയും സ്വച്ചജലാശയവുമാണ്.

Pages