ഉദാഹരണം രണ്ട്, ദാവീദ്

 

sbcp-i-te-an tZhm-ebw ]Wn-bp-hm-\pÅ Zmho-Znsâ ]²Xn hotäm- sNbvXp sIm­v ssZhw ]dªp \n\-¡p-tijw \nsâ ]n³Km-an-bmbn hcp¶ aI³ tZhm-ebw ]Wn-bpw. Zmho-Znsâ knwlm-k\ ]mc-¼cyw ]n´p-Scpw. Zmho-Znsâ `h-\-¯n \n¶v ssZhw Xsâ IcpW Hcn-¡epw ]n³h-en-¡nà (2imap.-7:4þ16)

DZm-l-cWw H¶v þ itemtam³

ss__n-fnse cmPm-¡-·m-cpsS ]pkvXIw ]dªp Xcp¶ Bßob ]mT-§Ä Aaq-ey-am-Wv, A\-h-[n-bm-Wv:

Fsâ CjvS-a-Ã…..

F«p-h-b-ÊpÅ dnabv¡v A]qÀÆ ept¡-anb tcmK-am-sW-¶-dn-ª-t¸mÄ amXm-]n-Xm-¡-fpsS lrZbw XIÀ¶p. sa\n-ss©-änkpw kvt{Sm¡pw IqSn h¶-t¸mÄ ss]X ZoÀL At_m-[m-h-Ø-bn-em-bn. saUn-¡Â Sow sZ¼-Xn-IÄ¡v Iu¬k-enwKv \ÂIn: ‘Ip«n c£-s¸-Sp-hm-\pÅ km[yX Hcp iX-am-\-¯n Xmsg-bm-Wv.

Akq-b¡v acp-¶p­v

Akz-Ø-X-bp-­m-¡p¶ \ntj-[-hn-Im-c-§-fn {]Y-a-Øm-\-amWv shdp-¸n-\p-Å-Xv, \ncm-i, hnjm-Zw, DÕm-l-an-Ãm-bva, ]ncn-ap-dp¡w XpS-§nb \ntj-[-hn-Im-c-§Ä shdp-¸nsâ Dt]m¸¶-§-fm-Wv.

തന്നാലായ നന്മ ചെയ്യുന്നവര്‍

യേശു ബഥാന്യയില്‍ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശീമോന്‍റെ വീട്ടില്‍ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെണ്‍കല്‍ഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛജടമാംസി തൈലവുമായി വന്ന് ഭരണി പൊട്ടിച്ച് യേശുവിന്‍റെ തലയില്‍ ഒഴിച്ചു.

£an-¡p¶ _e-hm³

Ata-cn-¡³ hyh-km-bnbpw [\m-Vy-\p-amb tPm¬ Un. tdm¡v s^ÃÀ Xsâ tPmen-¡m-cn \n¶v Bh-iy-s¸-«n-cp¶ {][m\ Imcyw tPmen-bnse Imcy-£-a-Xbpw D¯-c-hm-Zn-Xz-hp-am-bn-cp-¶p.  

\nÀ½e lrZ-b-km£n

hyXy-kvX-am-sbmcp km£yw tIÄ¡tWm?

A[À½w s]cp-Ip-t¼mÄ kvt\lw XWp-¡-cp-Xv.

Hmtcm Znh-khpw ]{X Zriy-am-[y-a-§-fnse a\p-jysâ {Iqc-ap-J-§fpw ss]im-NnI {]hr-¯n-Ifpw ImWp-t¼mÄ \n§-fpsS {]Xn-I-c-W-sa-´mWv? temIs¯ Pbn¨v, ac-Ws¯ Iog-S-¡n, kIe A[n-Im-chpw e`n¨ tbip-{In-kvXpth, A¶v Fhn-sS-bmWv F¶p tNmZn-¨n-«pt­m?

"Z skâv t{Imkv Bip-]-{Xn, ImÂh-dn.’

 

    hmXp¡Â h¶p ap«p¶ hgn-bm-{X-¡mÀ¡v kuP-\-y-ambn s{_Uv \ÂIp¶  Cw¥WvSnse skâv t{Imkv Bip-]{Xn {]kn-²-am-Wv.

k`-bpsS Xe-h³

`mK-y-hm-\mb At¸m-kvtXm-e³ ]utemkv k`sb {InkvXp-hnsâ ico-c-t¯m-SmWv D]-an-¡p-¶-Xv.  {InkvXp Xebpw \½-sfÃmw k`m-Km-{X-¯nse hnhn[ Ah-b-h-§-fp-am-Wv.  AXp-sImWvSv k`bv¡v Htc Hcp Xebpw Hcp ico-chpw AXn hnhn[ Ah-b-h-§-fp-am-Wp-Å-Xv.

Pages