ഭയപ്പെടേണ്ട

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ നൂതന  കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക്‌ മനുഷ്യന്റെ ഭയവും ആകാംക്ഷയും അകറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആട്ടിടയൻമാരോട് മാലാഖ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഭയാശങ്കകൾക്കും വിഷാദത്തിനുമുള്ള ആന്റിഡോട്ട് :

വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'നാമെല്ലാവരും പലവിധത്തില്‍തെറ്റുചെയ്യുന്നു. സംസാരത്തില്‍ തെറ്റുവരുത്താത്ത ഏവനും പൂര്‍ണനാണ്‌. തന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവന്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അവനു കഴിയും.' യാക്കോബ്‌ 3 : 2

അന്ധകാരത്തിലെ നിധി

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

കൃപ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും യഹോവ കണ്ടു...
എന്നാൽ നോഹെക്കു യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു- ഉല്പത്തി 6:5-8

ഇടയൻ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സഹന നിയോഗമാണ് പേരെന്റിങ്. കുട്ടികൾ എന്താകും, എവിടെയെത്തും, അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയോർത്തു ആകാംഷപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള സാന്ത്വന സന്ദേശമാണ് യെശയ്യ 40:11

ദുഷ്ടന്റെ അന്തരംഗം

 

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

വീശുമുറം കയ്യിലുള്ളവൻ

 

ഹൈ റേറ്റിങ്ങും ആരാധകരും ഉണ്ടായിരുന്ന അധാർമികരോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി 'ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല' എന്നായിരിക്കും. മത്തായി 7: 21-27

ആത്മക്കളെ നേടിയവരോടും പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവൃത്തിച്ചവരോടുമുള്ള വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും?

ദൈവമേ നന്ദി!

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

യഹോവെക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും അത്യുന്നതനായുള്ളോവേ, നിന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതും
രാവിലെ നിന്റെ ദയയേയും രാത്രിതോറും നിന്റെ വിശ്വസ്തതയേയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലതു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92:1,3 

ഹൃദയ വാതിലിന് പുറത്ത്...

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ?

ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും തടാകത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് പടക് മുങ്ങുമാറായി. അവര്‍ അടുത്തുവന്ന്‌ 'ഗുരോ, ഗുരോ, ഞങ്ങള്‍ നശിക്കുന്നു എന്നുപറഞ്ഞ്‌ അവനെ ഉണര്‍ത്തി. അവന്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ കാറ്റിനെയും തിരകളെയും ശാസിച്ചു. അവനിലച്ചു, ശാന്തതയുണ്ടായി.

Pages