മനസ്സിന്റെ പാഴ്ശ്രുതികൾ

ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനമാണ്‌ .
ഒരു ദിനാചരണം കൊണ്ടും കുറെ സെമിനാറുകൾ കൊണ്ടും തീരുന്ന പ്രതിസന്ധികളല്ല മാനസികാരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തുള്ളത്. മറ്റ് മെഡിക്കൽ ശാഖകളിലെ വിദഗ്ധർക്കില്ലാത്ത അനേകം വെല്ലുവിളികൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ടീമിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.

മനസ്സിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം

മനസ്സിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം /drive
ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആന്തരിക നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്.
എന്താണ് ആന്തരിക നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം?

lrZbw X-S-¦Â¸m-dbpw hne-§p-X-Sn-bp-am-b-hÀ

Pohn-X-¯n Hcn-¡epw im´nbpw kam-[m-\hpw A\p-`-hn-¡p-hm³ Ign-bm-¯, A´-cw-K-¯n hnIm-c-sIm-Sp-¦mäv Bª-Sn-¡p-¶-h-cp-­v. tcmKhpw CÃm-bva-bp-aà tcmK-_m-[n-X-amb Akqb (]m-tXm-f-Pn-¡Â Pekn) BWv Ch-cpsS {]iv\w.

ss_t¸mfmÀ kp\manbmbn BªSn¡pt¼mÄ

 hnjmZhpw D·mZhpw amdnamdn sshImcnI XmÞh \r¯w Nhn«p¶ tcmK_m[nXamb am\knImhØbmWv ss_t¸mfmÀ CÂs\Êv. Xet¨mdnse cmk{]hÀ¯\§fp sSbpw \yqtdm{Sm³kvanädp IfpsSbpw {]hÀ¯\ ssienbnse hyXnbm\amWv tcmK¯n\p ]n¶nse ImcWw.

ap³tIm]n ]ng HSpt¡WvSnhcpw

kZriyhmIy¯n Hcp ap¶dnbn¸pWvSv. "ap³tIm]n ]ng HSpt¡WvSnhcpw".

kpJamIphm³ a\ÊnÃm¯ tcmKnIÄ

kpJamIWsa¶m{Kln¡m¯ tcmKnIfpWvtSm. tcmKw sNdptXm heptXm BIs« F{Xbpw thKw kpJs¸SWsa¶tà km[mcW FÃmhcpw B{Kln¡mdpÅXv. Hcp sNdnb PetZmjwt]mepw h¶m F§ns\sb¦nepw amdnIn«m\pÅ hgnIfmWv t\m¡pI.

H¶p Nncn¡q, Hcn¡Â IqSn

kwLÀjhpw DXv¡WvTbpw hnjmZhpw eLqIcn¡phm³, Dujvaf hnImcapWÀ¯phm³ \À½w sImfp¯p¶ Nncn¡p Ignbpw. Nncn¡pSpw_¯nse cknI³amcmb a¡fmWv ^enXw, lmkyw, kulrZw, ananIv (lmkym\pIcWw) XpS§nbh.

kosbs^kv

{]tXyIns¨mcp ImcWhpanÃmsX XpSÀ¨bmbn h¶pw t]mbpwsImWvSncn¡p¶ XfÀ¨bpw £oWhpw t{ImWnIv ^änwKv kn³t{Umw(kosb^kv) F¶ t]cnemWdnbs¸Sp¶Xv. Hcp cm{XnsImWvsSmgnªpt]mIp¶ AamhmknbÃnXv. amk§fpw hÀj§fpw IÀ½tijn¡pta L\o`hn¨v achn¸n¡p¶ sImSp aªmbns¸¿p¶ ZpchØbmWnXv.

FcnªS§p¶hÀ

sshImcnI {]XnkÔn \ndª {]XnIqe kmlNcy§fn hfsc¡mew {]hÀ¯nt¡WvSn hcp¶hcn IWvSphcp¶ DÕml¡pdhpw hnckXbpamWv "t_Wu«v'.

N{Iw Id¡p¶ a\Êpw acp¶pw

at\mtcmK§fpw acp¶p NnInÕIfpw aqew sskt¡m tamt«mÀ taJebnepWvSm¡p¶ sshIey§Ä ss{Uhn§nse Imcy£aX Ipdbv¡p¶psh¶v kvs]bn\nse sskIym{Sn Un¸mÀ«vsaânse ItcmÄkpw kwLhpw \S¯nb ]T\w hyàam¡p¶p.

Pages