അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ

നമ്മൾ അറിഞ്ഞ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ -1

മഹത്വം ദൈവത്തിന്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

വരു, സ്തോത്രത്തോടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക്

ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ വിശ്വാസികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലെ ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രമേയമാണ്. ഭൗതിക ലോകവുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ  ദൈവ സവിധത്തിലേക്കും നമുക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയും.

നിവൃത്തിയായി

 യേശു പുളിച്ചവീഞ്ഞു കുടിച്ചശേഷം: നിവൃത്തിയായി എന്നു പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ചു ആത്മാവിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു.'
യോഹന്നാൻ 19:30

എന്താണ് നിവൃത്തിയായത്?

അകത്തെ ആൾത്താര വിശുദ്ധമായിരിക്കണം

 'യേശുവിനെ അവര്‍ കയ്യാഫാസിന്റെ അടുത്തുനിന്നു പ്രത്തോറിയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോള്‍ പുലര്‍ച്ചയായിരുന്നു. അശുദ്‌ധരാകാതെ പെസഹാ ഭക്‌ഷിക്കേണ്ടതിനാല്‍ അവര്‍ പ്രത്തോറിയത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചില്ല.'
യോഹന്നാന്‍ 18 : 28

സത്യം അറിയുക, സ്വാതന്ത്രരാവുക

യേശു പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയര്‍ത്തിക്കഴിയുമ്പോള്‍, ഞാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെയെന്നും ഞാന്‍ സ്വമേധയാ ഒന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യുത, എന്റെ പിതാവ്‌ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങള്‍ മനസ്‌സിലാക്കും. എന്നെ അയച്ചവന്‍ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌.'

ദൈവസാന്നിധ്യം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 

അനുതാപ ഹൃദയവും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയുമുള്ളിടത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. തിരുവചന സാക്ഷ്യങ്ങൾ...

 

'കര്‍ത്താവു പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ തന്നെ നിന്നോടുകൂടെ വരുകയും നിനക്ക്‌ ആശ്വാസം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.'

ദൈവമേ, ഹൃദയകണ്ണുകൾ തുറക്കേണമേ

'അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വൈശിഷ്‌ട്യം ദര്‍ശിക്കാന്‍ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ തുറക്കണമേ!'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 119 : 18

വൈകിയിട്ടില്ല

'കാലം പോക്കി പാഴായവയെ സേവിച്ചീ ഞാൻ
ജീവാന്ത്യത്തിൽ കൈക്കൊൾകെന്നെ ഞാൻ നിന്റേതാകാം
മായാരാജാവെന്നെ വധിപ്പാനെയ്തൂ ബാണം
സേനാധീശാ! സൗഖ്യം നേടാനൗഷധമേകൂ'
(മാർ യാക്കോബ്, വ്യാഴം -രാത്രി നമസ്കാരം)

കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണം

ഒരുവൻ തന്റെ സമസൃഷ്ടിയോടു ദയ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പൊതു ചുമതലയാകുന്നു. അവൻ ദയ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീതിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. സമ്പന്നരെ, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി,  'ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്ത്' വിനിയോഗിക്കുവാൻ, കർത്താവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യവിചാരകരാണ് നിങ്ങളെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

Pages